دانشکده فني و مهندسي ميانه

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویان باید از دروس رشته خود انتخاب واحد نمایند .انتخاب درس از دروس رشته ی دیگر توسط آموزش حذف خواهد شد.


مجوز استفاده از اين نسخه نظام اطلاعاتي دانشگاهي(ناد) در اختيار " دانشکده فنی و مهندسی میانه " است.
UMS (ITO.UMS/110K) ver. 9.1.1 (build M), Copyright © 2003-2014 ITOrbitCo.
: نام کاربری
: کلمه عبور
: کد تصویر

شناسه کاربری: *
شماره ملی: *