مرکز آموزش عالي ممسني

مجوز استفاده از اين نسخه نظام اطلاعاتي دانشگاهي(ناد) در اختيار " مرکز آموزش عالی ممسنی " است.
UMS (ITO.UMS/110K) ver. 9.1.1 (build 20111102-13900811), Copyright © 2003-2014 null.
: نام کاربری
: کلمه عبور
: کد تصویر

شناسه کاربری: *
شماره ملی: *